رضا سرلک

پژوهشهای رضا سرلک، تحقیق جامعی است همراه با گویش بختیاری چهار لنگ، که همراه با آوانگاری در آثار مکتوبش آمده است

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
مرداد 90
1 پست